G. Souvatzoglou X Under Armour “Train what’s under the armour”

“Train what’s under the armour” Campaign for Under Armour with Grigoris Souvatzoglou.

Agency: Indigo Advertising

Producer: Diakos Lomnios Dimitris

Director: Anastasia Pyrovolaki

DOP: Romnic Palo

GO TO TOP